background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Smart Assistans har tillkommit på många assistansberättigades begäran om personlig assistans på ett modernt, affärsmässigt och kundtillvänt sätt.

Ekonomiadministration

Smart Assistans filosofi när det gäller din assistansekonomi är total transparens, snabb hantering och snygga månatliga redovisningar. Vi har gedigen kompetens på området och kvalificerad personal med lång erfarenhet.

Varje månad får du som kund en utförlig och komplett redovisning av dina assistansmedel. Vi redovisar hela din avräkningsperiod för att du skall kunna planera eventuella framtida kostnader eller aktiviteter. Vi redovisar förbrukade timmar samt timmar ackumulerat månad för månad så att du ständigt har koll på hur du använder dina assistanstimmar. Varje månad redovisas dessutom inkommen assistansersättning från försäkringskassan samt dina totala assistanskostnader nedbrutet på öret.

Vårt åtagande omfattar bland annat:

  • Att upprätta en initial  assistansbudget tillsammans med dig. Som kund har du fullt inflytande. Denna budget uppdateras minst en gång per år.
  • Att kontrollera din inkomna assistansersättning varje månad och påtala och korrigera eventuella felaktigheter till försäkringskassan
  • Att ta ansvar för övriga utbetalningar hänförliga till din assistans
  • Att sköta samtlig ekonomisk administration kring din assistans innefattande bokföring, fakturering, utbetalningar m.m.
  • Att ha den övergripande kontrollen  att du som kund inte råkar förbruka fler timmar och/eller assistansmedel än vad ditt beslut och din assistansekonomi medger
  • Att sköta den löpande rapporteringen till myndigheter och göra avräkningar vid avräkningsperioderna
  • Att stötta dig med all övrig ekonomisk rådgivning hänförlig till din assistans, såsom budget, och planering, upprättandet av tillfälliga budgetar tex. en resebudget samt bistå dig i din fördelningen av din assistansersättningen utifrån  försäkringskassans direktiv
  • Att hålla dina assistansmedel redovisningsmässigt åtskilda på ett särskilt klientmedelskonto i vilket du som kund har full insyn