background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Många människor vittnar om att graden av deras funktionsnedsättning avgörs av omgivningens attityder.

Bakgrund och lagstiftning

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, kom 1994 samtidigt med LASS, lagen om assistansersättning. LSS är en rättighetslagstiftning som kom till efter 1989 års handikapputredning. Utredningen pekade på att människor med omfattande funktionsnedsättningar hade betydligt sämre levnadsvillkor än andra människor i Sverige.

Genom denna lagstiftning har människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett liv som alla andra samt möjlighet att styra över sin vardag. Syftet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på egna villkor och att kunna deltaga i samhällslivet på lika villkor som andra!

I praktiken innebär det att den assistansberättigade själv får välja sina personliga assistenter, välja hur arbetet skall utföras och vad som skall göras. Assistenten hjälper till med det som den funktionshindrade på grund av sitt funktionshinder inte klarar av själv.