background climber

Utmanaren inom personlig assistans

Personlig Assistans

Många människor vittnar om att graden av deras funktionsnedsättning avgörs av omgivningens attityder.

Assistansersättning

Har man beviljats personlig assistans för grundläggande behov motsvarande mer än 20 timmar per vecka har man också rätt till assistansersättning.

Assistansersättningen regleras i en lag, LASS, lagen om assistansersättning och motsvarar ett fastställt schablonbelopp per timma vilket regleras årligen av staten.

Schablonbeloppet betalas ut för det antal timmar man har beviljats assistans. Denna ersättning skall täcka samtliga kostnader för assistansen såsom assistenternas löner samt lönebikostnader såsom sociala avgifter, försäkringar, administrativa avgifter samt andra kostnader som uppstår i samband med att man behöver en assistent i sin vardag.